O projektu

Vplivi na zdravje ljudi

Mejne vrednosti elektromagnetnega polja, stopnje varstva pred sevanjem v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, način določanja in vrednotenja obremenitev okolja zaradi sevanja ter ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega sevanja določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Monitoring virov elektromagnetnega sevanja je podrobneje določen s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Več o sistemu GSM-R si lahko preberete v brošuri Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R (.pdf), v brošuri Elektromagnetna sevanja - najpogostejša vprašanja in odgovori (.pdf) pa najdete več informacij o elektromagnetnih sevanjih in baznih postajah.

Na naslednji spletni povezavi je objavljeno poročilo o študiji Inštituta za neonizirna sevanja Meritve in numeričnih izračuni sevalnih obremenitev v okolici bazne postaje GSM-R in RDZ na območju Ljubljana-Vižmarje (.pdf).

V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja (Ur.l. RS 70/96) so bile v okolici baznih postaj opravljene meritve veličin elektromagnetnega polja. Rezultati meritev so pokazali, da obremenitev okolja z visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem izven zaščitene okolice delujočih baznih postaj ne presega mejnih vrednosti in je kot taka sprejemljiva za okolje. Poročila o meritvah vira visokofrekvenčnega elektromagnetnega polja so na voljo tukaj.