O projektu

Vplivi na zdravje ljudi

Mejne vrednosti elektromagnetnega polja, stopnje varstva pred sevanjem v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, način določanja in vrednotenja obremenitev okolja zaradi sevanja ter ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega sevanja določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Monitoring virov elektromagnetnega sevanja je podrobneje določen s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Več o sistemu GSM-R si lahko preberete v brošuri Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R (.pdf), v brošuri Elektromagnetna sevanja - najpogostejša vprašanja in odgovori (.pdf) pa najdete več informacij o elektromagnetnih sevanjih in baznih postajah.

Na naslednji spletni povezavi je objavljeno poročilo o študiji Inštituta za neonizirna sevanja Meritve in numeričnih izračuni sevalnih obremenitev v okolici bazne postaje GSM-R in RDZ na območju Ljubljana-Vižmarje (.pdf).

O INIS 
Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je kot neodvisna in nevladna organizacija akreditirana za meritve neionizirnih sevanj v področju od 0 – 40 GHz. V okviru INIS deluje skupina, ki je usposobljena za najzahtevnejše razvojno-raziskovalne naloge s področja tehniškega, administrativnega, pravnega in zdravstvenega nadzora nad neionizirnimi sevanji. INIS je mednarodno priznana institucija na področju varstva okolja in varovanja zdravja pred neionizirnimi elektromagnetnimi sevanji, saj s strokovnim kadrom, bogatimi mednarodnimi povezavami in sodobno laboratorijsko opremo vrhunsko usposobljeni lahko odgovori na aktualna vprašanja glede problematike neionizirnih elektromagnetnih sevanj v bivalnem in delovnem okolju.