O projektu

Financiranje

Vrednost celotne investicije uvedbe sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju znaša dobrih 117 milijonov evrov (brez DDV). Ker gre za ukrep Republike Slovenije za posodobitev železniške infrastrukture, ki je del vseevropskega prometnega omrežja oz. baltsko-jadranskega in mediteranskega koridorja, ki potekata skozi Slovenijo, je projekt upravičen do sofinanciranja iz Kohezijskega sklada EU v višini 85 odstotkov.

Digitalni radijski sistem (GSM-R) - Financiranje projekta